Monitoren

Online Mofundus

De online Mofundus monitor geeft u antwoorden op de volgende vragen: 

Waar liggen de sterkten en de punten ter verbetering in mijn organisatiecultuur?
Hoe verhouden deze punten zich ten opzichte van mijn organisaties in mijn branche?
Hoe is de kwaliteit van ons leiderschap op verschillende managementniveaus?
Wat zijn de competenties van onze individuele medewerkers?
Welke competenties zijn nodig om de samenwerking te optimaliseren?
Welke talenten zijn in onze organisatie aanwezig?
Hoe snel krijg ik een bepaald thema onderzocht? 

De Mofundus wordt al ruim 15 jaar uitgevoerd op nationaal en multinationaal niveau. Zo zijn er zeven verschillende metingen gestandaardiseerd.

Mofundus Cultuuraudit
Mofundus Teamaudit
Mofundus Competentieaudit
Mofundus Talentenaudit
Mofundus Quickscan
Mofundus Leiderschapaudit
Mofundus Benchmark

Lees meer

Algemeen

Dashboarding of Monitoring is een vast onderdeel van de moderne bedrijfsvoering. Van financiële ontwikkelingen tot relatiebeheer, van verkoopinspanningen tot medewerkerstevredenheid; alles kan op een dashboard zichtbaar gemaakt worden.

Meten geeft inzicht in bereikte resultaten en geeft de mogelijkheid tot bijsturing. Dit geldt natuurlijk ook voor het gedrag van mensen in een organisatie.

Bij alle metingen vragen wij via een combinatie van stellingen naar de perceptie van de geënquêteerden (subjectieve beoordeling) en de geanalyseerde antwoorden vormen de basis voor een dialoog met de opdrachtgever. Het gaat bij de dialoog niet om "goed" of "fout" van het geconstateerde gedrag, maar om de vraag of dit gedrag wenselijk is in een toekomstige situatie. Vanuit deze nulmeting maken tussentijdse metingen de gerealiseerde veranderingen inzichtelijk.

Lees meer
image

Wat levert de Mofundus monitor u gemiddeld op?

  • besparing in opleidingskosten
  • snellere implementatie van de gewenste veranderingen
  • voorkoming en ombuiging van weerstandsgedrag
  • betere voorbereiding op overnames, fusies en/of organisatiestructuurveranderingen

Mofundus meetinstrumenten

De Cultuuraudit van uw organisatie:

Met dit instrument meten we de huidige ondernemingscultuur, zoals deze wordt ervaren door de directie, het management en de werknemers.

In de standaard gedragsmeting worden 10 onderwerpen bevraagd, uiteenlopend van besluitvormingsproces, persoonlijke gerichtheid, managementstijl tot imago.

Het instrument kan door de opdrachtgever uitgebreid worden met specifieke vraagstellingen. De organisatie wordt ingedeeld in verschillende lagen en/of groepen (top, middenkader, sales, productie, etc.) en in de analyse worden de overeenkomsten en verschillen in gedrag tussen deze groepen vastgesteld. Op basis van onze uitgebreide ervaring worden aanbevelingen gedaan over de ontwikkeling van de geënquêteerde onderwerpen. Het rapport is modulair opgebouwd en kan bestaan uit tekstuele en/of grafische verwerking.

De uitkomsten van het onderzoek vormen de start voor de dialoog met het management en de medewerkers om de op een bepaald moment gewenste situatie meetbaar te maken. Op die wijze worden kritische prestatie-indicatoren geformuleerd om deze in een dashboard op te nemen.

Lees meer

De Teamaudit:

Meten van de samenwerkingscomponenten in teams als aanvulling op het TOP (Team Ontwikkeling Plan). Teams zien wij als organismen, die diverse stadia van ontwikkeling doormaken. Ieder stadium stelt nieuwe eisen.

Teamleden dienen zich aan nieuwe behoeften aan te passen. Omdat teams als sociale systemen homeostatisch en conservatief zijn volharden zij als vanzelf in het vertrouwde, als zich veranderingen van binnenuit en/of van buitenaf aandienen.

De teammeting is het instrument om de dialoog over teamontwikkeling gefundeerd te starten. Het geeft direct inzicht in de te nemen maatregelen vanuit een nauwkeurig geformuleerde vertrekpositie om zo het gewenste eindresultaat van teamontwikkeling binnen de gestelde tijd te bereiken. De drie hoofdlijnen die wij meten zijn: de fysieke afstand, de waarden en normen binnen het team en de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt.

Naast de basisvragen bestaat de mogelijkheid een specifieke vragenlijst met voor uw organisatie belangrijke thema's te ontwikkelen. Uiteraard besteden wij veel aandacht aan de introductie van dit instrument en de toepassingen ervan aan uw team(s).

Lees meer

Competentieaudit en profielen:

Competentiemanagement is een van de meest gevraagde aandachtsgebieden binnen zowel profit als non-profitorganisaties. Dit is ten eerste ingegeven door de snelle veranderingen in de externe omgeving waaraan organisaties het hoofd moeten bieden.

De toekomstige veranderingen op korte en langere termijn zijn moeilijk te voorspellen en daarom is het wenselijk dat medewerkers zich snel kunnen aanpassen en zich blijven ontwikkelen.

Ten tweede verdwijnen bestaande functies in de loop van de tijd en ontstaan er nieuwe en tot slot heeft de moderne werknemer andere wensen en behoeften in zijn/haar loopbaan dan voorheen.

Er vindt daarom een verschuiving plaats van de stabiele functieomschrijvingen naar het centraal stellen van de medewerkers door het opstellen van competentieprofielen en het managen op competenties en competentieontwikkeling.

Lees meer

Talentenmanagement en –review:

Talentenmanagement ontwikkelt zich als één van de voorwaarde om uw organisatie ook in de toekomst te blijven voorzien van kwalitatieve functionarissen.

De match tussen de aanwezige talenten op de arbeidsmarkt en uw behoefte aan goed geschoolde functionarissen is niet altijd even eenvoudig.

Als de talenten dan hebben besloten zich voor uw organisatie in te zetten is het de kunst hen te behouden. Ontwikkeling staat daarbij voorop en ontwikkeling kost energie. Talentenmanagement geeft u het antwoord op de vraag of deze energie goed is besteed.

De talentenreview is in het kader van talentenmanagement een belangrijk instrument. Samen met leidinggevenden gaat u de talenten binnen uw organisatie lokaliseren via de beproefde intervisie methode onder begeleiding van een specialist.

Lees meer

Quickscan:

De uitkomsten dienen altijd volstrekt anoniem gepresenteerd te worden en in 3 weken tijd na het onderzoek. Daarom heeft Mofundus sinds 1995 het zogenaamde Quickscan-model ontwikkeld.

Het model wordt gebruikt voor veel verschillende doeleinden en is van toepassing op even zoveel thema’s. De vragen, die in dit schriftelijk (online) onderzoek worden gesteld, zijn afgestemd op het thema en altijd eenvoudig in te vullen. De invultijd van de respondenten mag nooit meer bedragen dan maximaal 10 minuten.

Lees meer

Leiderschapaudit:

Over leiderschap is veel literatuur te bestuderen en in de voorbereiding voor een effectief meetinstrument hebben wij sinds 1994 de ontwikkelingen in leiderschap en leiderschapsstijlen uitermate goed gevolgd.

Dit alles heeft geresulteerd in de Mofundus Leiderschap audit, die niet in de analyse blijft “hangen”, doch concrete handvatten geeft om de kwaliteit van het leiderschap te verbeteren. Al sinds eind jaren '90 een gevalideerd instrument en anno 2017 een prachtig middel om uw leiderschap ontwikkelprogramma's meer richting te geven.

Lees meer

De benchmark:

Onder benchmarking verstaan wij de vergelijking van de prestaties van ondernemingencomponenten met die van anderen met als doel verbetering in de eigen bedrijfsprocessen aan te brengen.  

Het meten en vergelijken dient bij voorkeur gericht te zijn op organisaties die in hun markten, activiteiten of bedrijfsprocessen erkend worden als toonaangevend, dan wel een gehele branche.

Organisaties die aan de vooravond staan van de implementatie van belangrijke (strategische) veranderingen zullen beseffen dat een dergelijke “sprong” integraal gemaakt moet worden op het gebied van financiën, marketing, productie en gedragselementen van interne en externe actoren (cultuur).

Indien er van de databank van Mofundus gebruik wordt gemaakt ten behoeve van benchmarking zullen deze vergelijkingen vooral bestaan uit cultuurcomponenten, welke in de audits standaard zijn opgenomen. Deze benchmark is meer gericht op de bedrijfsprocessen die ten grondslag liggen aan de prestaties dan op de feitelijke prestatie zelf. Het wordt daarom vaak beschouwd als een bruikbaar stuk gereedschap in het kader van interne en externe analyse. 

Lees meer